MENU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

Krušnohorská poliklinika s.r.o. v souladu s usanovením §31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve spojení  s ustanovením §6 a §27 citovaného zákona vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

 

„Nákup základního lůžkového vybavení
pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné lůžkové péče v Krušnohorské poliklinice s.r.o.“

a za tímto účelem poskytuje tuto zádávací dokumentaci.

 

1.       Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma:    Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Sídlo:                  Litvínov, Žižkova 151, PSČ 436 01

IČO:                   25030302

DIČ:                   CZ25030302

číslo telefonu:      478 012 286, fax 478 012 277

Internetové stránky: www.kplsro.net

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301

 

2.       Informace o druhu a předmětu zakázky

Druh zakázky –  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Pro tuto veřejnou zakázku obdržel zadavatel od Ústeckého kraje neinvestiční dotaci za účelem podpory kvality zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, v podobě zvýšení komfortu pacientů
při poskytování následné lůžkové péče na území Ústeckého kraje nákupem základního lůžkového vybavení včetně příslušenství, přístrojového vybavení lůžek následné péče, a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné lůžkové péče.

Dodavatel bude smluvně zavázán poskytovat zadavateli veškerou potřebnou součinnost pro plnění všech povinností zadavatele vyplývajících ze SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřené mezi Ústeckým krajem (poskytovatelem) a zadavatelem (příjemcem) v souladu s ustanovením §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka:
- 7 ks pojízdných pacientských lůžek elektricky a mechanicky polohovatelných
- 7 ks antidekubitních matrací - riziko dekubitu III. - IV.
- 12 ks antidekubitních matrací s kompresorem
- 30 ks pacientských stolků
- 15 ks jídelních pojízdných stolků
- 10 ks defekačních vozíků (pojízdné klozetové křeslo)
- 5 ks přebalovacích vozíků
- 8 ks instrumentačních vozíků
- 2 ks plastových skříní
- 4 ks podložek pro přesun imobilních klientů
- 1 ks sprchovacího hydraulického lůžka

Podrobnější specifikace dodávky je uvedena v příloze Výzvy podání nabídky.
Součástí plnění jsou také všechny služby a dodávky související s realizací veřejné zakázky.

 

3.       Doba a místo plnění

Termín

Doba plnění: do 31. května 2018

Místo
Podkrušnohorská nemocnice následné péče, Podkrušnohorská 639, 436 01 Litvínov

4.       Požadavky na zpracování a obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

a)       doklady prokazující splnění kvalifikace při podání nabídky

b)       nabídkovou cenu zpracovanou podle požadavků zadavatele uvedených níže

c)       doklad o pojištění odpovědností za škodu prokazující, že minimální limit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

d)       návrh Kupní smlouvy podepsaný uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče s obsahem dle vzoru v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

e)       řádně vyplněné a podepsané prohlášení uchazeče s obsahem dle vzoru v příloze č. 3 této zadávací dokumentace

f)        řádně vyplněný nabídkový  list/ čestné prohlášení s obsahem dle vzoru v příloze č. 4 této zadávací dokumentace

g)       seznam subdodavatelů, jsou-li

h)       certifikáty s atestací

Nabídky neobsahující některý z požadavků zadavatele nebudou hodnoceny.

Nabídka musí být zpracována v listinné podobě. 

 

5.       Způsob hodnocení nabídky

Základní hodnotící kritérium:  Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena

                                                      

6.       Požadavky na splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace při podání nabídky předložením čestného prohlášení, že uchazeč:

 

7.       Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující cenu veškerých prací, dodávek, služeb a dalších nákladů včetně zisku uchazeče.

Celková cena díla bude v nabídce uchazečů, kteří jsou plátci DPH, předložena v členění:

-  cena bez DPH

-  DPH

-  celková nabídková cena včetně DPH.

 

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, další náklady a zisk.

Platební podmínky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

 

8.       Způsob podání nabídek a lhůta pro jejich podání

Nabídky lze podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Lenka Galbavá

Žižkova 151

Litvínov,  

PSČ 436 01

 

Nabídky budou podávány v obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem, s označením „Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT“.

Lhůta pro podání nabídek: do 10. 4. 2018 do 14:00 hodin

Na nabídky doručené po uvedené době nebude brán zřetel.


9.  Závěrečná ustanovení

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně bez zbytečného odkladu.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svymi nabídkami, činí 60 dnů.
Nabídka a další požadované doklady budou uchazeči nebo statutárním orgánem uchazeče podepsány.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem případně zadávací řízení zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit uchazeče pro nesplnění požadavku zadavatele.
Uchazeč je upozorněn, že nemá právo na náhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení.
Další zadávací podmínky jsou obsaženy v přílohách zadávací dokumentace.

 

10.    Kontaktní osoba zadavatele

 

Kontaktní osoba

Lenka Galbavá

telefon: 773 639 667, 478 012 286

e-mail: jednatelstvi@kplsro.net

 

Kontaktní osoba pro věci technické: 

Marketa Kolodziejová

telefon: 775 067 454, 478 012 281                           

e-mail:  kolodziejova@kplsro.net                                                        

 

 

 

V Litvínově, dne 16. března 2018

 

Ing. Hana Sošková

Jednatelka Krušnohorské polikliniky s.r.o.

 

Více informací k podání nabídky zde.


Dokumenty ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 - Smlouva KUUK
Příloha 2 - Návrh Kupní smlouvy
Příloha 3 - Prohlášení uchazeče
Příloha 4 - Nabídkový list