MENU

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

Krušnohorská poliklinika s.r.o. v souladu s ustanovením §31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve spojení  s ustanovením §6 a §27 citovaného zákona vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

 

„Vybavení interiérů 1. NP Podkrušnohorské nemocnice nálsedné péče“


a za tímto účelem poskytuje tuto zádávací dokumentaci.

 

1.       Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma:    Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Sídlo:                  Litvínov, Žižkova 151, PSČ 436 01

IČO:                   25030302

DIČ:                   CZ25030302

číslo telefonu:      478 012 286, fax 478 012 277

Internetové stránky: www.kplsro.net

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301

 

Kontaktní osoba

Lenka Galbavá

telefon: 773 639 667, 478 012 286

e-mail: jednatelstvi@kplsro.net

 

Kontaktní osoba pro věci technické: 

Marketa Kolodziejová

telefon: 775 067 454, 478 012 281                           

e-mail:  kolodziejova@kplsro.net                                                        

 

 

2.       Informace o druhu zakázky

Druh zakázky –  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

 

3. Předmětem plnění veřejné zakázky

Předětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiérů 1. NP Podkrušnohorské nemocnice následné péče. Podrobný rozsah plnění  a další požadavky zadavatele jsou obsaženy v příloze č. 1 (specififkace) k této zadávací dokumentaci.

Součástí plnění jsou také všechny služby  a dodávky související s realizací veřejné zakázky.

 

4.       Doba a místo plnění

Doba plnění:

Do: 31.10.2017

 

Místo plnění
Podkrušnohorská nemocnice následné péče, Podkrušnohorská 638, 436 01 Litvínov

 

5.       Požadavky na splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace při podání nabídky předložením čestného prohlášení, že uchazeč:

 

6.       Způsob hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena


7.       Požadavky na zpracování a obsah nabídky

Nabídka musí být  zpracována v listinné podobě a musí obsahovat:

a)       doklady prokazující splnění kvalifikace při podání nabídky

b)       nabídkovou cenu zpracovanou podle požadavků zadavatele uvedených níže

c)       doklad o pojištění odpovědností za škodu prokazující, že minimální limit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

d)       návrh Kupní smlouvy podepsaný uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče s obsahem dle vzoru v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

e)       řádně vyplněné a podepsané prohlášení uchazeče s obsahem dle vzoru v příloze č. 4 této zadávací dokumentace

f)        řádně vyplněný nabídkový  list/ čestné prohlášení s obsahem dle vzoru v příloze č. 5 této zadávací dokumentace

g)       seznam subdodavatelů, jsou-li

 

Nabídka musí být zpracována v listinné podobě.


Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující cenu veškerých prací, dodávek, služeb a dalších nákladů včetně zisku.

Celková cena bude v nabídce uchazečů, kteří jsou plátci DPH, předložena v členění:

 

Nabídka musí být zpracována v listinné podobě.

Cenová nabídka bude zpracována tak, aby každá jednotlivá položka byla naceněna samostatně.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, další náklady a zisk.

Platební podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy o dílo.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

 

Upozornění
Nabídka neobsahující některý z požadavků zadavatele nebude hodnocena.

 

8.       Způsob podání nabídek a lhůta pro jejich podání

Nabídky lze podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Lenka Galbavá

Žižkova 151

Litvínov,  

PSČ 436 01

 

Nabídky budou podávány v obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a označeny „Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT“.

Lhůta pro podání nabídek: do 29. 9. 2017 do 10:00 hodin

Na nabídky doručené po uvedené době nebude brán zřetel.

 

9.  Závěrečná ustanovení

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně bez zbytečného odkladu.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru  nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání svými nabídkami, činí 60 dnů.
Nabídka a další požadované doklady budou uchazeči nebo statutárním orgánem uchazeče podepsány.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, případně zadávací řízení zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit uchazeče pro nesplnění požadavku zadavatele.
Uchazeč je upozorněn, že nemá právo na náhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení.
Další zadávací podmínky jsou obsaženy v přílohách zadávací dokumentace.

 

 

V Litvínově, dne 11. září 2017

 

 

Ing. Hana Sošková

Jednatelka Krušnohorské polikliniky s.r.o.

 

Více informací k podání nabídky zde.


Dokumenty ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 - Specifikace
Příloha 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha 3 - Prohlášení uchazeče
Příloha 4 - Nabídkový list/Čestné prohlášení